Kiwanis Amsterdam

Amsterdam

www.kiwanis.nl
Club banner
Kiwanis > Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Kiwanis Club Amsterdam

Lidmaatschap
Artikel 1.
De vereniging staat open voor mannen en vrouwen. Waar in dit reglement 'hij' gebezigd wordt, dient daaronder ook 'zij' verstaan te worden.
Artikel 2.
Eenieder, die toetreedt tot de vereniging, onderschrijft de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Artikel 3.
a. Alvorens lid te kunnen worden dient een kandidaat-lid (zonder dat het kandidaat-lid daarover wordt geinformeerd) schriftelijk, onder vermelding van de relevante gegevens, aan de voorzitter van de ledencommissie voorgedragen te worden.
b. Kandidaat-leden kunnen worden aangemeld door ieder lid en door de secretaris van een andere Kiwanis club.
c. Het bestuur kan, na daartoe strekkend voorlopig advies van de ledencommissie, de voordracht in de vergadering aan de leden voorleggen. De secretaris zorgt, dat de niet aanwezige leden de voordracht zo spoedig mogelijk ontvangen.
d. Elk lid kan binnen 10 dagen na genoemde voordracht een veto uitspreken over het opnemen van het kandidaat-lid door middel van een schriftelijke mededeling aan de voorzitter van de ledencommissie. Motivering is gewenst.
e. Als de termijn van 10 dagen verstreken is, brengt de ledencommissie definitief advies uit aan het bestuur. Als het bestuur niet tot uitnodiging wenst over te gaan wordt dit aan het voordragende lid medegedeeld door het bestuur met zijn motivering.. In het andere geval zal het bestuur vragen het kandidaat-lid voor de volgende bijeenkomst uit te nodigen.
f. Nadat het kandidaat-lid 2 bijeenkomsten heeft bijgewoond zal het bestuur hem/haar vragen of het lidmaatschap op prijs gesteld wordt. Zo ja, dan wordt het kandidaat-lid verzocht de volgende bijeenkomst niet aanwezig te zijn. De vergadering beslist in die bijeenkomst of het kandidaat-lid wordt toegelaten. Zo ja, dan wordt het kandidaat-lid door het bestuur geinstalleerd op de vierde bijeenkomst door overhandiging van het speldje, het vaantje, een exemplaar van statuten en huishoudelijk reglement en een ledenlijst. Zo neen, dan wordt dit door het bestuur aan het kandidaat-lid en aan zijn voorsteller medegedeeld met zijn motivering.
Artikel 4.
a. Bij zijn/haar eerste bezoek dient het kandidaat-lid door de aanbrenger of door een lid van de ledencommissie te worden geintroduceerd.
b. De ledenvergadering kan een mentor aan het nieuwe lid toewijzen. Meestal zal dit de aanbrenger zijn. Het mentorschap duurt niet langer dan een jaar.
Artikel 5.
a. Een lid kan het bestuur verzoeken tot buitengewoon lid te worden benoemd.
b. Dit verzoek dient schriftelijk vergezeld van een motivering te worden ingediend. Na accoord van het bestuur wordt de benoeming van kracht en de vergadering daarvan mededeling gedaan.
c. Partners van overleden leden krijgen voor alle aktiviteiten, die de vereniging met partneraanwezigheid organiseert, een uitnodiging, tenzij daar geen prijs op gesteld wordt.
Artikel 6.
a. Schorsing van het lidmaatschap kan geschieden door het bestuur wanneer een lid
- een maand na daartoe bij aangetekend schrijven te zijn gemaand zijn/haar financiele verplichtingen ten opzichte van de vereniging niet nakomt;
- zich in ernstige mate aan gedragingen schuldig maakt, welke de goede naam van de vereniging schaden en/of in ernstige mate nalatig zijn met het   voldoen aan de overige verplichtingen die statuten en huishoudelijk reglement hem/haar opleggen.
b. Alvorens een besluit over de schorsing te nemen wordt het lid uitgenodigd door het bestuur voor een bespreking.
c. Schorsing heft de financiele en andere verplichtingen van het lid tegenover de vereniging niet op.
d. In de eerste algemene ledenvergadering na de schorsing dient te worden beslist of de schorsing al dan niet met terugwerkende kracht ongeldig wordt verklaard, wordt opgeheven of wordt omgezet in een royement.
e. Gelden welke het geroyeerde lid aan de vereniging verschuldigd is voor of op de datum van het royement zijn ineens in hun geheel opeisbaar.
Artikel 7.
a. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de secretaris van de vereniging.
b. Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de secretaris te worden opgegeven.

Attendancy
Artikel 8.
a. Van ieder lid wordt verwacht dat een aanwezigheid van 70% bij de 2-wekelijkse bijeenkomsten wordt gehaald;
b. Indien een lid naar het oordeel van het bestuur te vaak bij activiteiten van de vereniging afwezig is, kan het lid worden uitgenodigd voor een gesprek met de ledencommissie.
c. Wordt na het hierboven bedoelde gesprek geen beduidende verbetering geconstateerd, dan kan het lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd.
d. Het bestuur kan tijdelijk dispensatie verlenen. Hiervan wordt mededeling gedaan in de vergadering.

Bestuur

Artikel 9.
a. Het bestuur bestaat tenminste uit de president, de vice-president (=president-elect), de secretaris en de penningmeester.
b. Elk jaar wordt een nieuwe president benoemd.
c. De president-elect stelt zijn bestuur samen en stelt het voor aan de algemene vergadering.
e. Van alle leden wordt verwacht, dat zij naar evenredigheid deel nemen in de te vervullen bestuursfuncties.
f. Uiterlijk 14 dagen voor de algemene ledenvergadering brengt het bestuur de leden op
de hoogte van voorgestelde kandidaten.
g. De namen van tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor de vergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend, vergezeld van een bereidverklaring van de tegenkandidaat en de handtekeningen van tenminste 3 andere leden.
h. Bij tussentijds uitvallen van een bestuurslid zoekt het bestuur zelf een (tijdelijke) vervanger. Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is benoemd treedt af op het tijdstip dat het vervangen bestuurslid zou zijn afgetreden.
Artikel 10.
a. Het bestuur neemt alle beslissingen met meerderheid van stemmen. Indien in een vergadering, waarin de voorzitter aanwezig is, de stemmen staken, beslist de voorzitter; indien de voorzitter niet aanwezig is, wordt bij staking van stemmen het voorstel geacht te zijn verworpen.
b. De secretaris is belast met:
- het convoceren van de vergaderingen;
- het notuleren van de vergaderingen;
- het opstellen van een jaarverslag;
- het opstellen en verstrekken van een ledenlijst;
- het verzorgen van de rapportage naar buiten;
- het beheren van het archief van de vereniging en van de parafernalia.
c. De penningmeester is belast met:
- het opstellen van de jaarlijkse begroting;
- het verzorgen van de financiele administratie van de vereniging en van de projecten;
- het innen van de contributies en heffingen;
- het doen van betalingen;
- het afleggen van rekening en verantwoording over het financieel beheer.
Artikel 11.
a. Het in de statuten artikel 9 lid 2 gememoreerde bedrag bedraagt € 2.269,==.
b. De financiële consequenties van een project dienen in zijn totaliteit aan bestuur en ledenvergadering te worden voorgelegd.

Commissies
Artikel 12.
a. Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies. Bij de instelling neemt het bestuur een besluit over taak, samenstelling en duur.
b. Ieder lid streeft er naar minstens in een of meerdere commissies zitting te nemen.
c. Vaste commissies in de vereniging worden elk jaar opnieuw vastgesteld door het bestuur. Het bestuur laat zich over de samenstelling adviseren door de voorzitter van de betreffende commissie.
d. Het bestuur kan immer ad hoc commissies instellen.
e. De commissies opereren onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en dienen zich voor de taakuitoefening te conformeren aan de besluiten van de vergadering.
f. Commissies dienen een duidelijk omschreven doelstelling te hebben, zodat verhinderd wordt dat ze op elkaars terrein komen.
g. Een commissie mag in overleg met het bestuur een beroep doen op de inzet van alle leden voor een bepaalde actie.
h. Commissies zijn gehouden aan de met de algemene vergadering afgesproken budgetten.
i. Alle commissies voeren, indien nodig, een financiele administratie. Slotafrekening, jaarstukken worden overhandigd aan de penningmeester van de club ter integratie in het financieel jaaroverzicht.
j. Commissies hebben rapportageplicht aan het bestuur en aan de ledenvergadering.

Financiele verplichtingen.
Artikel 13.
a. Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgend jaar.
b. De jaarcontributie en het, eenmalig verschuldigde, inschrijfgeld worden elk jaar op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
c. Nieuwe leden betalen contributie evenredig aan het aantal maanden dat zij lid zijn.
d. Vangt het lidmaatschap aan in de maand juni dan wordt voor juli en augustus geen contributie gevraagd.
Artikel 14.
a. De verschuldigde contributie dient binnen 2 maanden na ontvangst van de nota van de penningmeester te worden betaald. In overleg is betaling in 2 termijnen mogelijk.
b. Bij opzegging in de loop van het boekjaar bestaat geen recht op terugkrijgen van de contributie.
c. Opzeggingen dienen te geschieden voor 1 augustus; dit in verband met de afdrachten aan district en Kiwanis Europe (peildatum voor ledenaantal is 1 september).

Aansprakelijkheid
Artikel 15.
a. Elk lid is persoonlijk aansprakelijk voor schade door hem aan andere leden en/of aan de club toegebracht.
b. De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor de eigendommen van leden.
c. Het bestuur draagt er zorg voor dat de vereniging W.A. verzekerd is voor een voldoende bedrag om de WA-risico’s naar derden te kunnen afdekken.

Bijeenkomsten.
Artikel 16.
a. Bijeenkomsten zijn op de 1ste en 3e maandag van de maand.
b. Aanvangstijden, eindtijden en invulling van de avonden worden door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur vastgesteld.
c. Het contact met de Horeca verloopt via de secretaris. Deze verstrekt het programma en een ledenlijst aan de vertegenwoordiger van het etablissement.
d. Tijdens de diner/vergadering wordt er niet gerookt.
e. Leden zijn op tijd aanwezig.
f. Voor de diner/vergaderingen zegt men af bij de secretaris uiterlijk op de vrijdag voor 15.00 uur voorafgaand aan de betreffende dag.

Projecten
Artikel 17.
a. Aanwending van saldo’s op de fondsenrekening moet door de ledenvergadering beslist worden.
b. Teneinde BTW verschuldigdheid te voorkomen wordt gesteld dat:
- verkoop van goederen/diensten, deel uitmakend van een project, op het publiek gericht moet zijn zodanig, dat duidelijk het sociale of culturele doel is aangegeven;
- het totale bedrag aan verkochte goederen € 68.067,== niet te boven mag gaan;
- het totale bedrag aan diensten € 22.689,== niet te boven mag gaan.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Artikel 18.
a. Het Huishoudelijk Reglement kan worden aangepast.
b. Voorstellen tot wijziging worden schriftelijk bij het bestuur ingediend. De secretaris zet het punt op de agenda van de eerstvolgende vergadering. Na vaststelling van de letterlijke tekst van de wijziging wordt er gestemd.  

-o-o-o-o-o-o-

Aanmelden voor leden:

Pub Quiz 22 maart 2019

Kiwanis club Amsterdam vindt dat kinderen onze toekomst zijn. Daarom sponsort de Club het mobiele Verzetsmuseum Junior op wielen. Het is een reizende tentoonstelling die gaat over 4 kinderen tijdens de 2e WO. De tentoonstelling is een tijdmachine. Omdat hun belevenissen echt tot leven komen (geluidsfragmenten, film, teksten, animaties) verplaats je je in het kind. Het Verzetsmuseum Junior in Amsterdam, uitgeroepen tot één van de beste kindermusea. De bezoekduur is omstreeks 20-30 minuten.. Aan het eind komen actuele dilemma’s aan bod. Hoe zou jij reageren? Wat is intolerantie  Wat is racisme ? Hoe herken je het?. De mobiele  variant van het museum is een  TRAILER (oplegger met truc). Die komt naar de school toe .De Kiwanis Club Amsterdam wil  10.000 euro beschikbaar stellen over een periode van 2,5-3 jaar voor o. a. de transportkosten van de mobiele tentoonstelling.

 

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Amsterdam volgen:

Facebook