Kiwanis Amsterdam

Amsterdam

www.kiwanis.nl
A'dam Toren
Kiwanis > Statuten

Statuten

STATUTEN KIWANIS CLUB AMSTERDAM

Naam, zetel, duur

Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam “KIWANIS CLUB AMSTERDAM” en is gevestigd te Amsterdam.
2. De vereniging is opgericht op 22 oktober 1962 en aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De vereniging is lid van het district Nederland van Kiwanis International en onderschrijft dientengevolge “the Constitution and Bylaws of Kiwanis International” en de Statuten en Huishoudelijk Reglement van het district Nederland van Kiwanis International

Doel

Artikel 2.
De vereniging heeft ten doel
a. het bundelen van de kennis en ervaring van personen uit verschillende beroepssectoren ten dienste van de gemeenschap;
b. het streven naar en bevorderen van menselijke en geestelijke waarden in het leven boven materiele;
c. het stimuleren van begrip, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid in alle intermenselijke relaties.


Middelen

Artikel 3.
De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het bevorderen van de onderlinge contacten, goede verstandhouding en vriendschapsbanden tussen de leden van de vereniging alsmede met leden van andere clubs van Kiwanis International;
b. het houden van vergaderingen, het houden en doen houden van voordrachten, het (doen) houden van excursies;
c. het in commissieverband werken aan projecten, dan wel bestuderen van bepaalde onderwerpen en het uitbrengen van rapporten over deze werkzaamheden en/of studies;
d. het inzamelen van gelden teneinde die aan anderen te verstrekken om hen in staat te stellen cultureel-maatschappelijke activiteiten te (blijven) verrichten;
e. alle overige wettelijke middelen die van dienst kunnen zijn het doel van de vereniging te bereiken.


Lidmaatschap

Artikel 4.
1. Leden kunnen zijn alle meerderjarige personen. Wanneer in de bepalingen van deze statuten als persoonlijk voornaamwoord "hij" wordt gebruikt, dient daaronder ook "zij" te worden begrepen.
2. De algemene vergadering beslist over de toelating als lid, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de in artikel 16 vermelde reglementen.

Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door opzegging door of namens de vereniging. Dit kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door royement. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van 8 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd, indien van het lid of van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waarop was opgezegd.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Mededeling van opzegging van het lidmaatschap en royement namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van het besluit tot royement staat de betrokkene, binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep open op de algemene vergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Contributie

Artikel 6.
De algemene vergadering stelt jaarlijks in overleg met het bestuur de contributie vast. De vastgestelde contributie dient door de leden jaarlijks te worden afgedragen aan de club. Daarnaast kan de algemene vergadering besluiten tot het heffen van entreegelden.


Bestuur

Artikel 7.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.
2. Bestuursleden worden benoemd voor de tijd van een jaar.
3. Elk bestuurslid kan te allen tijde door een algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee andere bestuursleden dit nodig achten.
5. Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.


Dagelijks bestuur

Artikel 8.
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan die, tezamen met de voorzitter, die door de algemene vergadering in functie wordt gekozen, het dagelijks bestuur vormen.
2. Over de gewone en dagelijkse zaken beslist het dagelijks bestuur, dat overigens is belast met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur.
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Deze vertegenwoordingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter en secretaris tezamen en aan de voorzitter en penningmeester tezamen, dan wel bij ontstentenis van een hunner aan hun plaatsvervangers.


Taken en bevoegdheden

Artikel 9.
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven per gebeurtenis tot een maximum van een door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag. Na verkregen goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het bestuur bevoegd tot:
a. het doen van uitgaven welke dat jaarlijks door de algemene ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaan;
b. tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registerzaken;
c. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur is niet aansprakelijk tegenover derden als zij namens de vereniging (met volledige rechtsbevoegdheid) handelen doch kan dat wel zijn, indien zij handelingen verrichten, waartoe zij niet bevoegd zijn danwel rechtshandelingen aangaan, waarvan zij bij het aangaan reeds weten, dat de vereniging niet in staat zal zijn die na te komen.


Algemene vergadering

Artikel 10.
1. Jaarlijks, in oktober na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de in artikel 15 genoemde kascommissie;
b. voorziening in de bestuursvacatures;
c. voorstellen van het bestuur of van de leden;
d. benoeming van een kascommissie voor het lopende verenigingsjaar;
e. vaststelling van het contributiebedrag;
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur wenselijk oordeelt.
3. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tenminste een/tiende gedeelte der stemmen in een algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan zes weken.
4. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden met uitzondering van geschorste leden.
5. In de algemene vergadering heeft ieder lid het recht tot het uitbrengen van 1 stem. Niet aanwezige leden kunnen dit schriftelijk doen of door een ander lid daartoe schriftelijk te machtigen. Ieder lid kan slechts door 1 persoon worden gemachtigd een stem uit te brengen.
Artikel 11.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk en wordt tenminste veertien dagen voor de vergadering verzonden.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 10, lid 1.


Voorzitterschap/notulen

Artikel 12.
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere door het bestuur aan te wijzen bestuursleden op als voorzitter. Wordt ook op deze manier niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve daarin.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld en daarna door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.


Besluitvorming

Artikel 13.
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
3. Wanneer bij de verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de meerderheid heeft verkregen, wordt, eventueel na een tussenstemming, een tweede stemming gehouden over die twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij een tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
4. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.
5. Alle stemmingen, behalve die over personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden daartoe zijn verlangen voor de stemming aan het bestuur kenbaar maakt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Boekjaar, jaarverslagen, rekening en verantwoording

Artikel 14.
1. Het boekjaar loopt van een oktober tot en met dertig september daaropvolgend.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering in oktober, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.
4. De in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten en rekening en verantwoording gaan vergezeld van een verslag van de in artikel 15 genoemde kascommissie.
5. Het bestuur voert een aparte administratie van de uit te voeren sociale en culturele projectactiviteiten, daarbij in acht nemend de geldende wetgeving als binnenlands belastingplichtige.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2, 3 en 5 van dit artikel, tien jaar lang te bewaren.


Kascommissie

Artikel 15.
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit.
2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
3. De opdracht aan de kascommissie kan te alle tijde door de algemene vergadering worden ingetrokken, doch slechts alleen door benoeming van een andere kascommissie.


Huishoudelijk reglement

Artikel 16.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement geschiedt bij meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met deze statuten.


Statutenwijziging

Artikel 17.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig c.q. door schriftelijke machtiging vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Indien niet het vereiste aantal leden op vorenbedoelde vergadering aanwezig is, zal binnen zes weken een nieuwe algemene vergadering worden uitgeschreven. Op deze vergadering kan, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden, een besluit als bedoeld in het eerste lid worden genomen, mits met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.


Ontbinding

Artikel 18.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig is met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
2. Indien niet het vereiste aantal leden op vorenbedoelde vergadering aanwezig is, zal binnen zes weken een nieuwe algemene vergadering worden uitgeschreven. Op deze vergadering kan ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden, een besluit als bedoeld in het eerste lid worden genomen, mits met een meerderheid van drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. Over de bestemming van een eventueel na liquidatie resterend batig saldo beslist de algemene vergadering.


Slotbepaling

Artikel 19.
1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
2. Een dergelijke beslissing wordt onverwijld ter goedkeuring aan de ledenvergadering voorgelegd.

-o-o-o-o-o-o-

Aanmelden voor leden:

Pub Quiz 22 maart 2019

Kiwanis club Amsterdam vindt dat kinderen onze toekomst zijn. Daarom sponsort de Club het mobiele Verzetsmuseum Junior op wielen. Het is een reizende tentoonstelling die gaat over 4 kinderen tijdens de 2e WO. De tentoonstelling is een tijdmachine. Omdat hun belevenissen echt tot leven komen (geluidsfragmenten, film, teksten, animaties) verplaats je je in het kind. Het Verzetsmuseum Junior in Amsterdam, uitgeroepen tot één van de beste kindermusea. De bezoekduur is omstreeks 20-30 minuten.. Aan het eind komen actuele dilemma’s aan bod. Hoe zou jij reageren? Wat is intolerantie  Wat is racisme ? Hoe herken je het?. De mobiele  variant van het museum is een  TRAILER (oplegger met truc). Die komt naar de school toe .De Kiwanis Club Amsterdam wil  10.000 euro beschikbaar stellen over een periode van 2,5-3 jaar voor o. a. de transportkosten van de mobiele tentoonstelling.

 

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis - Amsterdam volgen:

Facebook