Kiwanis Serviceclubs Nederland

Nederland

Kiwanis Serviceclubs
Kiwanis Serviceclubs > Extra AV Zeist 12-01-2019

Extra AV Zeist 12-01-2019

Conform besluit AV van 15 september 2018 te Venray is er op 12 januari 2019 een extra AV in FIGI; ´t ROND 2, ZEIST.

Zaal open om 10.00 uur. Opening 10.30 uur. Einde 12.00 uur met een broodjesbuffet.

Drie agendapunten:

1. verkiezing Gouverneur Elect 2019-2020.

Introductie Gouverneur Elect 2019-2020

Introductie Kandidaat Gouverneur Elect 2019 - 2020

Beste mede Kiwanis Nederland leden,

Ook, voor mijzelf, is het wennen aan de titel: kandidaat Gouverneur-Elect.

Maar na de 3e oproep van het bestuur heb ik me, in overleg met mijn Kiwanis Geleen club, toch kandidaat gesteld. Waarom dan toch gereageerd? Ik vind dat als je lid bent van een vereniging, je op enig moment verantwoordelijkheid moet nemen.

Wat mij verder over de streep heeft getrokken is de onvoorwaardelijke steun van mijn eigen club, de positieve reacties in de wandelgangen, maar uiteindelijk gaf de doorslag de hartelijke ontvangst en goede sfeer, tijdens het in september gehouden Kiwanis District Nederland congres in Venray. 

Dames van de Rooyse Ladies jullie hebben de lat echt hoog gelegd, super gedaan, dank.

Ik ben in roerige Kiwanis jaren gedurende 3 jaar LG geweest en heb toen de omschakeling van afstandelijk besturen naar meer betrokken besturen meegemaakt en daar nadrukkelijk mijn steentje aan bijgedragen. Ook de komende jaren zal ik mij inzetten voor het vooral goed functioneren van de clubs, met als enig doel "Serving the Children of the world".

20 Jaar geleden ben ik, door vooral deze doelstelling, lid geworden van Kiwanis en niet van andere serviceclubs.

Kinderen een steuntje in de rug geven is toch het mooiste wat er is.

Door de late roeping als Elect begin ik wel met enige achterstand aan het bestuursjaar 2018-2019, maar met hulp van de medebestuursleden, gaat het zeker lukken.

Amsterdam is mijn geboortestad, opgegroeid in Nijmegen, diergeneeskunde gestudeerd in Utrecht en sinds 1975 wonend te Geleen. Ik heb gewerkt (mede-eigenaar) in een grote diergeneeskundige praktijk te Sittard-Geleen. 

Ik ben 69 jaar, de trotse vader van 3 kinderen, Opa van een kleinkind met de tweede opkomst. Mijn hobby’s zijn o.a. actief tennissen, passief wielrennen, lezen, etc. maar vooral mensen.

Ik ben nog niet ingewerkt genoeg om nu al een uitgebreide Kiwanis toekomstvisie te geven, maar het zal in feite neerkomen op: "Serving the children of the world" en het bestuur is er voor de leden, in plaats van andersom.

Met Kiwanis groet

Carel Maass

KC Geleen

2. wijziging statuten in verband met benoeming leden strategie commissie

Voorstel aan de AV bij agendapunt 2 inzake de kandidaatstelling Strategiecommissie

* Geconstateerd is dat Hoofdstuk XII, art. 1 van het HHR zodanig beperkend werkt dat de 3 aangemelde kandidaten voor de Strategiecommissie (SC) niet benoemd mogen worden.
*Opmerkelijk hierbij is dat alle voor gaande SC's leden hadden die volgens Hoofdstuk XII destijds niet benoemd hadden mogen worden.
*De Juridische Commissie heeft dit bevestigd en doet een voorstel tot aanpassing van het artikel ter goedkeuring tijdens de BV (op 12 januari 2019).
*Een formele werkwijze is dat de SC-kandidaten niet tijdens de AV 2018 worden gekozen en dat dit wordt verschoven naar de BV. Daar wordt dan eerst de aanpassing van het HHR aan de leden aangeboden, waarna bij acceptatie de SC-kandidaten alsnog gekozen kunnen worden tijdens de BV.
*Voorstel aan de AV voor een meer pragmatische werkwijze:
Geef uw toestemming om de kandidaten tijdens deze AV te kunnen verkiezen en voorlopig te benoemen. Dit onder de toezegging dat Hoofdstuk XII, art. 1, pt. 3 zodanig wordt aangepast dat bij aanvaarding daarvan tijdens de BV, de kandidaten daarna definitief kunnen worden benoemd.

3. benoeming leden strategiecommissie
Motivatie Kandidaten Strategische Commissie

Henny Beuving
In het kader van mijn kandidaatstelling voor het lidmaatschap van de Strategie commissie verklaar ik dat ik mij kan vinden in de uitgangspunten zoals in de vacature omschreven.

Waarom wil ik lid worden van deze commissie !

1. om een consistent beleid te kunnen voeren is het noodzaak dat er een goed plan aan ten grondslag ligt.
2. om te waarborgen dat het plan in principe wordt uitgevoerd is een onafhankelijke commissie nodig die monitort en adviseert aan het DB.
3. omstandigheden kunnen veranderen, en daar is de strategie commissie dan het onafhankelijke adviesorgaan voor het DB.

Om deze taak uit te kunnen voeren vraagt van de leden van de commissie dat ze goed kunnen communiceren, dat ze open staan voor de veranderingen in de wereld om hun heen, dat ze integer zijn en geen eigen belang nastreven.
Daarnaast is het van belang dat de leden goed kunnen samenwerken, goed kunnen luisteren maar wel consistent zijn in hun taak als strategiecommissie.
Van belang voor de leden is dat ze de balans kunnen vinden tussen de waarden van Kiwanis zowel Nationaal als Internationaal en de moderne snel veranderende samenleving.

Ik meen te mogen stellen dat ik voldoe aan de bovengeschetste kwaliteiten, en baseer me daarbij niet alleen op een lang Kiwanis lidmaatschap maar boven al op een langjarige ervaring op het maatschappelijke vlak als vrijwilliger in de samenleving.

graag bereid tot nadere toelichting, met vriendelijke groet Henny

Ing. Hendrik Beuving


Michel Oldenburg
Via deze mail stel ik mij beschikbaar voor de commissie strategie van Kiwanis Nederland.

De taakomschrijving zoals vermeld op de web-site heb ik met veel interesse gelezen. Wil graag een positieve bijdrage leveren aan onze Kiwanis toekomst met veel passie en actie binnen het kader van de strategie en beleid. Wellicht dat mijn ervaring als (vice) voorzitter en lid van de JCI SPC nog van aanvullende toegevoegde waarde kan zijn

Taakomschrijving van de commissie is:
Ontwikkelt een volgend Strategisch plan voor de middellange termijn met voldoende draagvlak van het AB en de clubs.
Doet als strategisch sparringpartner op basis van actuele ontwikkelingen gevraagd en ongevraagd voorstellen aan DB/AB ten aanzien van gewenste bijstellingen van het vigerend Strategisch plan.
• Uitwerken strategische positionering van Kiwanis Nederland en Kiwanis Clubs binnen Kiwanis International
• Evaluatie van het vigerend plan door het DB en AB en rapporteert hierover jaarlijks rechtstreeks aan de ALV.

Guido Palm

Bij deze wil ik graag mijn kandidaatstelling voor lidmaatschap van de strategische commissie toelichten.

Afgelopen 2 jaar heb ik met veel plezier en passie mijn rol als Luitenant Gouverneur van divisie 8 uitgevoerd waarbij ik met heel veel leden in verschillende divisies van gedachten heb kunnen wisselen.
Ik verwacht in de commissie deze ervaring en opgedane kennis mee te kunnen nemen naar het landelijke perspectief.
Vanuit deze visie wil ik graag bijdragen in het vormen van een vergezicht wat past bij een moderne serviceclub met respect voor bewezen tradities en mores.
In mijn ogen is modernisering van de landelijke organisatie voornamelijk gelegen in het versterken van de externe exposure, het activeren van bestaande en potentiële nieuwe leden.
Het gebruik van moderne communicatiemiddelen om met elkaar te communiceren, kennis te delen en externe media te bereiken kan in mijn opinie meer worden benut.
Een ander mogelijk speerpunt in mijn beleving is het bundelen van krachten en netwerken om samen een grotere slagkracht te creëren zonder de authenticiteit en autonomie van bestaande clubs aan te tasten.
Men moet elkaar meer gaan vinden en elkaar sterkte gaan benutten.

Om de doelstellingen van “Serving the Children of the World” te realiseren is de rol van het DB maar zeker ook het AB cruciaal om saamhorigheid te creëren en impact te vergroten.
Dit kan alleen als “normale” leden zich bewust worden van de mogelijkheden en slagkracht dat een landelijke organisatie kan bieden aan lokale clubs.
Hier wil ik graag mijn bescheiden bijdrage gaan leveren.

“Kids needs Kiwanis!”
Met vriendelijke groet,
Guido Palm MBA

Erik Luijkx

Mijn motivatie hiervoor is redelijk simplistisch: 

Graag wil ik mijn passie en inzet voor Kiwanis gebruiken om te zorgen dat het beleid op de juiste wijze wordt bedacht en uitgevoerd. Vooral het creëren van draagvlak binnen onze organisatie is hierbij van wezenlijk belang. Zeker gezien het feit dat het landschap om ons heen verandert, zullen we ervoor moeten zorgen dat Kiwanis hier op een juiste wijze op in speelt zonder haar kernwaardes te verliezen. 

Erik Luijkx

 

 

Inschrijven Extra ALV

Inschrijven Extra ALV

Datum: 12 januari 2018
Locatie: Zeist

Klik hier om te registreren
Kiwanis Serviceclubs Nederland

© 2018 Kiwanis Serviceclubs Nederland
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen

Facebook Twitter Linkedin Youtube