Kiwanis Zoetermeer

Zoetermeer

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > ANBI

ANBI

Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop

Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop, opgericht in 2014, maakt deel uit van Kiwanis International (KI). KI is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers, verenigd in autonome serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. 

Beleidsplan

Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop beoogt middelen te verwerven en te verschaffen aan maatschappelijke groeperingen of organisaties die lokaal, regionaal, nationaal of internationaal opereren. Op deze manier wordt vorm gegeven aan de doelstelling van Kiwanis, namelijk het inzamelen van gelden ten behoeve van kinderen in de wereld, met de nadruk op kinderen in de gemeente Zoetermeer of omgeving. 

Kiwanis Club Zoetemeer & De Hoop kent leden en heeft een bestuur. Beleidsregels, clubprojecten en procedures worden op lokaal niveau door het bestuur en de ledenvergadering vastgelegd.  

Jaarlijks worden de projecten, die uitgevoerd gaan worden om gelden te verwerven (fundraising), door de ledenvergadering vastgesteld. Daarnaast worden de goede doelen vastgesteld die aan deze projecten gekoppeld worden. 

Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop kent grote en kleine projecten die in omvang en activiteiten dan ook sterk kunnen variëren. Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop richt zich op het jaarlijks realiseren van de vastgestelde projecten, registreert de daarbij behorende geldstromen en beheert de aanwezige gelden. De aanwezige gelden worden grotendeels aangewend voor kleine projecten, het financieren van volgende projecten en dienen ter dekking van financiële risico’s; een en ander met instemming van de ledenvergadering.  

Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop beperkt zoveel mogelijk haar overheadkosten. Bestuur en leden van Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop zijn vrijwilligers en verlenen hun hulp om niet en ontvangen dan ook geen enkele vergoeding, noch in materiële- dan wel immateriële zin. 

RSIN

De Kiwanis Club Zoetermeer & De Hoop staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 61038717); het RSIN/fiscaal nummer is 854176986.

Bestuur

De bestuurssamenstelling over het jaar 2018/2019 was als volgt:

  • Voorzitter: Lisette Beurskens
  • Secretaris: Tinka Pieterse
  • Penningmeester: Eelco Storre 

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen winstbejag en alle activiteiten worden uitgevoerd zonder dat de leden of bestuursleden daarvoor worden betaald. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, daarvan wordt door de bestuursleden van afgezien. 

Activiteiten

Op de website staan alle activiteiten vermeld die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. 

Financiële verantwoording

Zie onderstaande link:

 /zoetermeer/files/images/Jaarrekening 2018-2019 Kiwanis Zoetermeer De Hoop.pdf

Kiwanis

© 2020 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube