Kiwanis Zoetermeer

Zoetermeer

www.kiwanis.nl
Kiwanis
Kiwanis > Statuten

Statuten

KIWANIS ZOETERMEER

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De Vereniging draagt de naam: Kiwanis Zoetermeer.
2. Zij is gevestigd te Zoetermeer.
3. De vereniging is opgericht op heden en thans voor onbepaalde tijd aangegaan.

DOELSTELLING

Artikel 2

De doelstelling is het in de praktijk brengen van de Gulden Regel van Kiwanis International:
"Do unto others as you would like to have others do unto you" (behandel je medemens zoals je zelf behandeld wilt worden) onder het internationale motto: "Serving the children of the world" (dienstbaar aan alle kinderen op de wereld).

Artikel 3

1. De vereniging zal de in artikel 2 bedoelde Gulden Regel gestalte geven door het in de
praktijk brengen van de internationaal geformuleerde en erkende zes beginselen:

1. Het voorrang geven aan geestelijke waarden in het leven boven stoffelijke waarden.

2. Het bevorderen van wederzijds begrip, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid.

3. Het bijdragen aan actief en dienstvaardig burgerschap.

4. Het verlenen van onbaatzuchtige hulp.

5. Het stimuleren van een gezonde meningsvorming.

6. Het verdiepen van de onderlinge vriendschap en de solidariteit tussen de leden van deze vereniging, alsmede met de leden van de andere clubs die deel uitmaken van Kiwanis International.

2. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen en het organiseren van activiteiten binnen en buiten clubverband, waaronder mede begrepen het verkrijgen van gelden en andere middelen teneinde uitvoering van sociale en/of culturele projecten mogelijk te maken, alsmede met alle andere wettige middelen, welke aan het doel dienstig of bevorderlijk kunnen zijn.

KIWANIS INTERNATIONAL EN HET KIWANIS DISTRICT NEDERLAND

Artikel 4

1. De vereniging maakt deel uit van Kiwanis International (KI) en onderschrijft als zodanig de "International Constitution" en "Bylaws" van Kiwanis International plus alle andere regels die worden gesteld.

2. De vereniging maakt deel uit van Kiwanis International middels het lidmaatschap van het Europese District nummer 7, Kiwanis International European Federation (KIEF).
De vereniging onderschrijft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en de overige regels van District Nederland en verplicht zich deze na te leven en in acht te nemen.

3. De vereniging verplicht zich om wijzigingen van de Statuten, het Huishoudelijk
Reglement en andere regels van District Nederland alsmede van de internationale organisaties, over te nemen en na te leven vanaf het moment dat deze van kracht worden.

4. De in lid 2 en 3 genoemde verplichtingen rusten op alle leden van de vereniging, behoudens in die gevallen waarbij uitdrukkelijk een uitzondering is gemaakt.

VERENIGINGSJAAR / BOEKJAAR

Artikel 5

Het verenigingsjaar van de vereniging, tevens het boekjaar, loopt van één oktober tot en met 30 september daaropvolgend.

LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die de eenentwintigjarige leeftijd hebben bereikt en voldoen aan de criteria zoals neergelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Kiwanis District Nederland. 

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

3. Een persoon kan lid zijn van meer dan één (1) Kiwanis Club.

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

CATEGORIEËN LEDEN

Artikel 7

1. De categorieën leden welke de vereniging kent staan aangegeven in de Statuten respectievelijk het Huishoudelijk Reglement van Kiwanis District Nederland, te weten: gewone leden en ereleden.

2. Met betrekking tot de wijze van benoeming, functioneren, rechten en plichten van de onderscheiden categorieën leden wordt verwezen naar hetgeen hierna in deze statuten is bepaald.

GEWONE LEDEN

Artikel 8

1. Gewone leden zijn gehouden alle verplichtingen van de vereniging, Kiwanis District Nederland en de internationale organisaties na te leven.

2. De leden kennen geen attendanceverplichting, zij worden wel geacht 50 % van de

bijeenkomsten bij te wonen.

3. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van enige verplichting, waaronder tot het betalen van een bijdrage, te verlenen.

TOELATING

Artikel 9

1. Alvorens tot het lidmaatschap te worden toegelaten worden kandidaten, daartoe door de club gekozen, uitgenodigd aspirant-lid te worden.

2. In het huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld op welke wijze werving, selectie en benoeming van aspirant-leden door de vereniging geschiedt.

3. In hetzelfde reglement wordt bepaald op welke wijze het aspirant-lidmaatschap al dan

niet wordt omgezet in een gewoon lidmaatschap.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 10

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. Door de dood van het lid.

b. Door opzegging van het lid.

c. Door opzegging namens de vereniging.

Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de eisen van het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging, Kiwanis District Nederland en / of internationale organisaties van Kiwanis niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

d. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, Reglementen of besluiten der vereniging, Kiwanis District Nederland en / of internationale organisaties van Kiwanis handelt, of de vereniging, Kiwanis District Nederland en / of internationale organisaties van Kiwanis op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzicht uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.

8. Betrokkene heeft het recht in de algemene vergadering zijn beroep toe te lichten.

9. De algemene vergadering beslist buiten aanwezigheid van betrokkene en neemt een besluit met meerderheid van twee/derde (2/3de) van de stemmen der aanwezige leden.

10. Betrokkene wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit van de algemene vergadering onder opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

11.Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

ERELEDEN

Artikel 11

1. Ereleden worden gekozen door een twee/derde (2/3de) meerderheid van de stemmen van de voltallige vergadering van de Kiwanis Club.

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van toetredingsgeld en de jaarlijkse contributie.

3. Het erelidmaatschap eindigt op gelijke wijze als voor gewone leden in artikel 10 is bepaald.

BESTUUR

Artikel 12

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf (5) leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de gewone leden.

2. Het bestuur bestaat tenminste uit de volgende functionarissen:

de Voorzitter, met de titel "president", de Secretaris, de Penningmeester, de Immediate-Past-President (dit is de persoon die in het voorgaande verenigingsjaar Voorzitter is geweest) en de President-Elect (dit is de Voorzitter van het eerstkomende verenigingsjaar).

3. Kandidaten voor een bestuursfunctie, behoudens de Immediate-Past-President en de President-Elect, kunnen worden gesteld bij meervoudige kandidaatstelling of bij enkelvoudige voordracht, al naar gelang de algemene vergadering tot enkelvoudige of meervoudige kandidaatstelling besluit.

4. Behoudens de President, de Immediate-Past-President en de President Elect, is ieder bestuurslid gedurende één (1) verenigingsjaar in functie, tenzij de algemene vergadering het gewenst of noodzakelijk acht betrokkene opnieuw te kiezen in die functie.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP–SCHORSING

Artikel 13

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd korter dan een verenigingsjaar, kan te allen tijde door de algemene vergadering uit zijn functie worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit of ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging,

b. Door de functie ter beschikking te stellen.

BESTUURSTAAK

Artikel 14

1. Het bestuur is belast met de leiding over en het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur voert zijn taken om de functie te kunnen uitoefenen uit met inachtneming van hetgeen in deze Statuten is bepaald, alsmede in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen van Kiwanis District Nederland en de internationale organisaties van Kiwanis.

3. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen regels worden vastgesteld vanwege de uitvoering van de taken door de bestuursleden.

4. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

5. Het bestuur is bevoegd, onder zijn verantwoordelijkheid, bepaalde onderdelen van zijn taak te laten uitvoeren door Commissies, die door het bestuur worden benoemd.

6. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

7. Onverminderd het in lid 6 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Voorzitter (met de titel van President) en de Secretaris tezamen. In geval van onverwijlde spoed zijn ook twee (2) andere bestuursleden gezamenlijk bevoegd de vereniging in rechte en buiten rechte te vertegenwoordigen. Van een dergelijk optreden geven zij dan onmiddellijk aan de overige bestuursleden alsmede aan de leden van de vereniging kennis.

Artikel 15

1. Het bestuur vergadert zo vaak als de President of ten minste twee (2) andere leden van het bestuur dit noodzakelijk acht(en).

2. Tenzij de Statuten of reglementen anders bepalen, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet

door de Wet of deze Statuten of de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van het Kiwanis District Nederland aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, in oktober, wordt een algemene vergadering gehouden. In deze vergadering

komen onder meer aan de orde:

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 22 met

het verslag van de aldaar bedoelde Commissie;

b. De benoeming van de in artikel 22 genoemde commissie

 (kascommissie) voor het lopende verenigingsjaar;

c. Voorzieningen in eventuele vacatures;

d. Bevestiging van nieuwe bestuursleden in hun functies.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10de) deel tot het stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van de algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen, nadat dit verzoek is verzonden, geen gevolg wordt gegeven door het bestuur, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in tenminste één (1), ter plaatse waar de vereniging gevestigd si, veel gelezen dagblad.

5. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – alsmede een voorstel tot Statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen voor het houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk of per e-mail aan adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste tien (10) dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het

bepaalde in artikel 16.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 18

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle gewone leden van de vereniging en ereleden. Geen toegang hebben geschorste leden.

2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder gewoon lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Een gewoon lid kan zijn stem slechts dan door een schriftelijk daartoe gemachtigd gewoon lid uitbrengen, indien dat door de algemene vergadering is beslist zulks in de uitnodiging ter vergadering is medegedeeld.

5. Een gewoon lid kan door maximaal drie (3) leden worden gemachtigd namens hen te stemmen.

Artikel 19

1. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken wordt mondeling gestemd.

Het aannemen van de voorstellen bij acclamatie is mogelijk op voorstel van de voorzitter van de vergadering.

2. Voor zover de Wet of deze Statuten niet anders bepalen is bij elk besluit een gewone meerderheid nodig van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stembriefjes en (bij schriftelijk stemmen over personen) stembriefjes voorzien van een andere naam dan die van één (1) van de gestelde kandidaten, worden als ongeldig beschouwd.

3. Bij het staken der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij het staken der stemmen over personen beslist het lot, met inachtneming van hetgeen in lid 4 en 5 is bepaald.

4. Indien bij verkiezing van personen niemand de vereiste meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden, waarbij degene die in de eerste stemming het minst aantal stemmen behaalde, geen kandidaat meer kan zijn.

5. Indien in de tweede stemronde wederom geen der kandidaten de vereiste meerderheid behaalt, dan wordt opnieuw een stemming gehouden, waarbij de kandidaat met het minste aantal stemmen uit de tweede ronde afvalt; aldus kunnen nog één (1) of meer stemmingen volgen, totdat één (1) der kandidaten de vereiste meerderheid heeft behaald, dan wel de stemmen staken.

VOORZITTERSCHAP

Artikel 20

De algemene vergaderingen en alle andere bijeenkomsten van de vereniging worden geleid door de President of zijn plaatsvervanger, de Immediate-Past-President. Ontbreken de President en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden – door het bestuur aan te wijzen – als voorzitter op. Mocht er op deze wijze niet in het voorzitterschap kunnen worden voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

GELDMIDDELEN

Artikel 21

1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit entreegelden en contributies van de leden, legaten, schenkingen en andere baten.

2. Gelden ten behoeve van sociale en/of culturele projecten worden op een afzonderlijke bank- en girorekening gestort en afzonderlijk geadministreerd.

3. Indien met sociale en/of culturele projecten grote geldsommen gemoeid zijn en/of grote financiële risico’s betekenen voor de vereniging, is het bestuur bevoegd een stichting in het leven te roepen die belast wordt met de uitvoering van zulke projecten.

4. Bestuursleden van een dergelijke stichting kunnen slechts zijn gewone leden van de vereniging.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 22

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen

blijken.

2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een Commissie van tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De Commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de Commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de Commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

5. De last van de Commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere Commissie.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 1 en 2, ten minste tien (10) jaar lang te bewaren.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 23

1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.

2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze Statuten of de Statuten en het Huishoudelijk Reglement en andere reglementen van Kiwanis District Nederland.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 24

1. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan slechts worden opgenomen tijdens een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.

2. Het voorstel tot wijziging is bij de oproeping ter vergadering gevoegd.

3. Een besluit tot statutenwijziging heeft tenminste twee/derde (2/3de) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde (3/4de) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet drie/vierde (3/4de) van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3de)van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking voordat hiervan een notariële akte isopgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

FUSIE EN SPLITSING

Artikel 25

1. De vereniging kan fuseren met een andere vereniging of zich opsplitsen in twee of meer verenigingen door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.

2. Een voorstel zoals in lid 1 bepaald behoeft de schriftelijke goedkeuring vooraf van het Dagelijks Bestuur van het District. Het bestuur van de vereniging doet een daartoe strekkend verzoek aan het Dagelijks Bestuur van het District. In het verzoek wordt gemotiveerd aangegeven waarop de fusie c.q. splitsing wordt voorgesteld.

3. Het Dagelijks Bestuur van het District kan naar aanleiding van het verzoek zoals in lid 2 bepaald besluiten een hoorzitting te houden waar de leden van de vereniging hun mening kenbaar kunnen maken.

4. Het besluit van het Dagelijks Bestuur van het District wordt genomen uiterlijk 3 maanden nadat het verzoek is ingediend, zonder hoorzitting, en wanneer een hoorzitting wordt gehouden, uiterlijk 2 maanden na de datum van de hoorzitting. Het besluit wordt de vereniging toegezonden per aangetekende post en bij goedkeuring gehecht aan het originele besluit van de algemene vergadering tot fusie c.q. splitsing.

5. Na verloop van de in lid 4 genoemde termijn, zonder dat een besluit is genomen door het Dagelijks Bestuur van het District, wordt het verzoek van de vereniging geacht te zijn goedgekeurd en kan de besluitvormingsprocedure door het bestuur van de vereniging in gang worden gezet.

6. Ingeval van afwijzing van het verzoek door het Dagelijks Bestuur van het District staat beroep open op de algemene vergadering van het District, dat zal worden behandeld tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de Algemene Vergadering. De Districtssectaris draagt er zorg voor dat het beroepschrift op de agenda wordt geplaatst en informeert de vereniging nog afzonderlijk daarover.

ONTBINDING

Artikel 26

1. De vereniging kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in lid 1, 2 en 3 van artikel 24 is van overeenkomstige toepassing.

2. Een eventueel batig saldo na vereffening zal worden aangewend voor – door de algemene vergadering te bepalen – zodanige doeleinden, als het meest met het doel der vereniging zullen overeenstemmen

SLOTBEPALINGEN

Artikel 27

1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur,

2. Een dergelijke beslissing wordt onverwijld ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

3. Waar in bepalingen van deze statuten, die betrekking hebben op personen, een mannelijk persoonlijk, bezittelijk of betrekkelijk voornaamwoord wordt gebruikt, is daaronder tevens begrepen het overeenkomende vrouwelijke voornaamwoord.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarden de comparanten:

Als lid van de vereniging treden toe alle genoemde oprichters. Zij benoemen als bestuursleden:
Michel Oldenburg, president
Bart de Tombe, penningmeester
Scott van der Leeuw, secretaris

 

Kiwanis

© 2019 Kiwanis
Alle rechten voorbehouden

Kiwanis volgen:

Facebook Twitter Linkedin Youtube